آیین نامه‌ها و فرم‌ها- کاربرگهای دانشجویان تحصیلات تکمیلی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۱ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
کاربرگ ۱. کاربرگ تعیین استاد راهنماکاربرگهای دکتری تخصصی
کاربرگ ۱. تعیین استاد راهنماکاربرگهای کارشناسی ارشد
کاربرگ ۲. درخواست مجوز برگزاری آزمون جامعکاربرگهای دکتری تخصصی
کاربرگ ۲. طرح تحقیقکاربرگهای کارشناسی ارشد
کاربرگ ۳. صورتجلسه برگزاری آزمون جامعکاربرگهای دکتری تخصصی
کاربرگ ۳. درخواست هزینه برای پایان نامهکاربرگهای کارشناسی ارشد
کاربرگ ۴. تقاضای دفاع از طرح تحقیقکاربرگهای دکتری تخصصی
کاربرگ ۴. نظرات اصلاحی کمیته تحصیلات تکمیلی دانشکده درباره طرح تحقیقکاربرگهای کارشناسی ارشد
کاربرگ ۵. کاربرگ تصویب طرح پیشنهادی رسالهکاربرگهای دکتری تخصصی
کاربرگ ۵. گزارش پیشرفت پایان نامهکاربرگهای کارشناسی ارشد
کاربرگ ۶. درخواست هزینه برای رساله-ویژه دانشجویان روزانهکاربرگهای دکتری تخصصی
کاربرگ ۶. خلاصه فعالیت های پژوهشی مرتبط با پایان نامهکاربرگهای کارشناسی ارشد
کاربرگ ۷. صورتجلسه دفاع از طرح تحقیق دکتریکاربرگهای دکتری تخصصی
کاربرگ ۷. مجوز دفاع از پایان نامهکاربرگهای کارشناسی ارشد
کاربرگ ۸. گزارش شش ماهه پیشرفت رسالهکاربرگهای دکتری تخصصی
پیوست کاربرگ ۷. اعلام نظر اولیه داورکاربرگهای کارشناسی ارشد
کاربرگ ۹. خلاصه فعالیت های پژوهشی مرتبط با رسالهکاربرگهای دکتری تخصصی
کاربرگ ۸. ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشدکاربرگهای کارشناسی ارشد
کاربرگ ۱۰. تقاضای دفاع از رسالهکاربرگهای دکتری تخصصی
کاربرگ ۹. گزارش نماینده تحصیلات تکمیلی از جلسه دفاعکاربرگهای کارشناسی ارشد