فرم ثبت نام کارگاه های آموزشی ویژه دانشجویان دانشگاه های استان خراسان جنوبی

عنوان فرم
 • 0
 • نام ونام خانوادگی*
  1
 • شماره دانشجویی*
  2
 • شماره کد ملی*
  3
 • مقطع تحصیلی*
  4
 • رشته تحصیلی*
  5
 • نام دانشگاه محل تحصیل*
  6
 • شماره تماس*
  7
 • عنوان کارگاه*یکی یا بیشتر انتخاب کنید
  کارگاه آموزشی ورزش و تغذیه سالم( گواهی پایانی صادر شده است.)
  کارگاه اموزشی رعایت نکات بهداشتی(گواهی پایانی صادر شده است)
  کارگاه آموزشی داوطلبین ورزشی(گواهی پایانی صادر شده است)
  کارگاه آموزشی اشتباهات رایج در تمرینات ورزشی(گواهی پایانی صادر شده است.)
  کارگاه آموزشی انواع سیستم های تمرینی در بدنسازی و پرورش اندام (در مرحله صدور گواهی )
  8