کارکنان بازنشسته

تعداد بازدید:۲۲۲
زهره حسن پور فرد

  زهره حسن پور فرد

  بازنشسته


 •   معاونت دانشجویی

 •   مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه

فاطمه یاری

  فاطمه یاری

  بازنشسته خدمات


 •   معاونت دانشجویی

 •   مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه

حسین امینی نسب

  حسین امینی نسب

  بازنشسته خدمات


 •   معاونت دانشجویی

 •   مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه

مهدی قلی نژاد

  مهدی قلی نژاد

  بازنشسته خدمات


 •   معاونت دانشجویی

 •   مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه

محمد علی جهدی

  محمد علی جهدی

  بازنشسته خدمات


 •   معاونت دانشجویی

 •   مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه

حسین نصرت خواه

  حسین نصرت خواه

  بازنشسته خدمات


 •   معاونت دانشجویی

 •   مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه

مهدی علی آبادی

  مهدی علی آبادی

  بازنشسته خدمات


 •   معاونت دانشجویی

 •   مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه

آخرین ویرایش۱۰ خرداد ۱۴۰۲