مسئولین

تعداد بازدید:۴۸۹۵
 

 

  دکترسیده عذرا میرکاظمی

  مدیر تربیت بدنی و فوق برنامه


  •   دانشیار

  •   مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه

  •   هیات علمی دانشکده علوم ورزشی

  • somirkazemi@birjand.ac.ir

  •   05632202124

  •   ۰۵۶۳۲۲۰۲۱۲۴

  •