فرم ثبت نام انجمن های ورزشی دانشجویی

عنوان فرم
 • 0
 • نام*
  1
 • نام خانوادگی*
  2
 • شماره دانشجویی*
  3
 • کد ملی*
  4
 • مقطع تحصیلی*
  5
 • رشته تحصیلی*
  6
 • دانشکده محل تحصیل*
  7
 • نام خوابگاه*
  8
 • رشته ورزشی*
  9
 • شماره تماس*
  10
 • در کدام قسمت تمایل به همکاری دارید؟*یکی یا بیشتر انتخاب کنید
  در فعالیت های ورزشی خوابگاه
  در فعالیت های ورزشی دانشکده
  در مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی
  11
 • شماره شبا خود شخص*
  12
 • آیا از دانشجویان اتباع(غیر ایرانی ) میباشید؟*
  بلی
  خیر
  13
 • آیادارای کارت مربیگری و داوری هستید؟نام رشته ورزشی و درجه کارت خود را ذکر کنید؟*
  14
 • آیا اعضای خانواده شما شاهد و ایثارگر می باشند؟*
  15
 • آیا دچار معلولیت هستید؟ در چه عضوی و چند درصد؟*
  16
 • عناوین مقام های کسب شده در رشته های ورزش قهرمانی و همگانی را ذکر کنید؟*
  17