مسابقه اجرای فعالیت های ورزشی (والدین با فرزند دختر) به مناسبت گرامیداشت ولادت حضرت معصومه (س)

عنوان فرم
 • 0
 • نام ونام خانوادگی والدین*
  1
 • نام ونام خانوادگی فرزند دختر*نام کامل
  2
 • شماره تماس*
  3
 • کد پرسنلی( کارکنان)*الزامی است
  4
 • شماره دانشجویی( دانشجویان)*الزامی است
  5
 • عکس در حین انجام فعالیت ورزشی* آپلود
   6