کارکنان

تعداد بازدید:۴۴۰۵

زهره حسن پور فرد

معاون تربیت بدنی و کارشناس انجمن های ورزشی و نهضت داوطلبی


 •   معاونت دانشجویی

 •   مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه

  حمیده مرکی

مسئول ورزش خواهران در دو بخش همگانی و قهرمانی و کارشناس مسئول مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی خواهران


 •   معاونت دانشجویی

 •   مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه

 •   05632202167

 •   05631025214

  سیدمصطفی جلیلی

رئیس اداره عمومی و اماکن ورزشی و سرپرست مجتمع آبی میلاد


 •   معاونت دانشجویی

 •   مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه

مهدی ریحانی

کارشناس ورزش کارکنان، کارشناس مسئول مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی برادران و سرپرست باشگاه بدنسازی تختی


 •   معاونت دانشجویی

 •   مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه

 •   05632202167

 •   05631025216

 • ایمیل:

 • Reyhanimahdi[at]birjand.ac.ir

فاطمه گنجی

سرپرست مجتمع آبی میلاد در بخش خواهران، کارشناس واحد آموزش، کارشناس ورزش کارکنان و کارشناس مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی خواهران


 •   معاونت دانشجویی

 •   مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه

 •   05632202124

 •   05631025218

 • ایمیل:Fatemeh.ganji95[at]yahoo.com

سجاد سرزهی

کارشناس مسئول اماکن ورزشی و مسئول راه اندازی و سرپرست سالن ژیمناستیک


 •   معاونت دانشجویی

 •   مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه

 •   05632202167

 •   05631025215

 • ایمیل:sajad.sarzehi@yahoo.com

رامین رحمان پور

کارشناس ورزش برادران در دو بخش همگانی و قهرمانی و کارشناس مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی برادران


 •   معاونت دانشجویی

 •   مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه

 •   05632202167

 •   05631025217

 • ایمیل:

 • Ramin7918[at]yahoo.com

امین برفی

مسئول دفتر، مسئول دبیرخانه، مسئول سایت مدیریت، کارشناس واحد آموزش و کارشناس مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی برادران


 •   معاونت دانشجویی

 •   مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه

 

سیدعلی زجاجی

سرپرست سالن های ورزشی


 •   معاونت دانشجویی

 •   مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه

 •   05632202167

 

حسین امینی نسب

انباردار


 •   معاونت دانشجویی

 •   مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه

 •   05632202167

 

محمد علی جهدی

تکنیسین


 •   معاونت دانشجویی

 •   مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه

 •   05632202167

مهدی قلی نژاد

خدمات


 •   معاونت دانشجویی

 •   مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه

 •   05632202167

 

حسین نصرتخواه

خدمات


 •   معاونت دانشجویی

 •   مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه

 •   05632202167

 

حسین سبزبان

خدمات


 •   معاونت دانشجویی

 •   مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه

 •   05632202167

 

جواد بهادری نیا

خدمات


 •   معاونت دانشجویی

 •   مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه

 •   05632202167

 

غلامحسن جعفری

خدمات


 •   معاونت دانشجویی

 •   مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه

 •   05632202167

زینب گلرنگی

خدمات


 •   معاونت دانشجویی

 •   مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه

 •   05632202167

 

بتول سورگی

خدمات


 •   معاونت دانشجویی

 •   مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه

 •   05632202167

 

شهربانو مجیدی

خدمات


 •   معاونت دانشجویی

 •   مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه

 •   05632202167