کارکنان

تعداد بازدید:۵۴۷۸
  حمیده مرکی

  حمیده مرکی

  مسئول ورزش خواهران در دو بخش همگانی و قهرمانی و کارشناس مسئول مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی خواهران


 •   معاونت دانشجویی

 •   مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه

 •   5631025214

  سیدمصطفی جلیلی

  سیدمصطفی جلیلی

  رئیس اداره عمومی و اماکن ورزشی و سرپرست مجتمع آبی میلاد


 •   معاونت دانشجویی

 •   مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه

 •   5631025213

مهدی ریحانی

  مهدی ریحانی

  کارشناس ورزش کارکنان، کارشناس مسئول مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی برادران و سرپرست باشگاه بدنسازی تختی


 •   معاونت دانشجویی

 •   مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه

 •   5631025216

فاطمه گنجی

  فاطمه گنجی

  مسئول دفتر، دبیرخانه ،سرپرست مجتمع آبی میلاد در بخش خواهران، کارشناس واحد آموزش، کارشناس ورزش کارکنان و کارشناس مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی خواهران


 •   معاونت دانشجویی

 •   مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه

 •   5631025218

سجاد سرزهی

  سجاد سرزهی

  کارشناس مسئول اماکن ورزشی و مسئول راه اندازی و سرپرست سالن ژیمناستیک


 •   معاونت دانشجویی

 •   مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه

 •   5631025215

رامین رحمان پور

  رامین رحمان پور

  کارشناس ورزش برادران در دو بخش همگانی و قهرمانی و کارشناس مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی برادران


 •   معاونت دانشجویی

 •   مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه

 •   5631025217

حسین نصرتخواه

  حسین نصرتخواه

  خدمات


 •   معاونت دانشجویی

 •   مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه

غلامحسن جعفری

  غلامحسن جعفری

  خدمات


 •   معاونت دانشجویی

 •   مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه

آخرین ویرایش۱۷ آبان ۱۴۰۰