فرم ثبت نام کارگاه های آموزشی ویژه کارکنان دستگاه های اجرایی استان

عنوان فرم
 • 0
 • نام ونام خانوادگی*
  1
 • شماره ملی*
  2
 • نام پدر*
  3
 • نام دستگاه اجرایی محل خدمت*
  4
 • شماره تماس*
  5
 • عنوان کارگاه*یکی یا بیشتر انتخاب کنید
  کارگاه نقش تفکر در سلامت روان
  کارگاه ورزش و تغذیه سالم
  کارگاه راهکارهای حفظ سلامت ستون فقرات
  6