اقدامات انجام شده در فضاهای ورزشی در سال۱۳۹۹

تعداد بازدید:۱۰۸

مجتمع آبی میلاد/file/download/page/1598936314-.pdf

خوابگاه صدف/file/download/page/1598936406-.pdf

خوابگاه سرو/file/download/page/1598936428-.pdf

خوابگاه ابوذر و توحید/file/download/page/1598936448-.pdf

محوطه جلوی مدیریت تربیت بدنی/file/download/page/1598936518-.pdf