کارپردازی

علیرضا قلی پور

  علیرضا قلی پور

  مسئول کارپردازی


 •   سازمان مرکزی

 •   32202049 , 223

 

شرح وظایف:

 • نظارت و همکاری درانجام امور مربوط به خرید کالا و خدمات مورد نیاز با رعایت اصل صرفه و صلاح دانشگاه
 • ایجاد هماهنگی لازم بین درخواست کننده و انبار بمنظور ارائه خدمات مربوط به بهترین نحو ممکن و درکوتاه ترین زمان
 • اجرای دقیق مقررات و دستورالعملهای تدارکاتی و انبارداری
 • انجام اقدامات لازم در جهت فروش یا مبادله کالاهای مازاد بر مصرف دانشگاه
 • فروش اشیا ء اسقاط شده بر طبق آئین نامه های مربوط حسب دستور مقام مافوق
 •  انجام اقدامات لازم در جهت بیمه کالاهای خریداری شده، ترخیص کالا و اخذ خسارات احتمالی
 • گزارش استعلام بهاء قبل از خرید کالا و اجناس به مقام مافوق
 • هماهنگی و  همکاری لازم با سایرکارشناسان و همکاران در محیط کارو نظارت بر کار کارپردازان تابع
 • پیش بینی برآورد احتیاجات و ارائه پیشنهاد لازم جهت تامین آن
 • تهیه و تنظیم صورت جلسه های مربوطه به ترخیص کالا و ارائه آن به اداره متبوع
 • حفظ اسناد و مدارک و مکتوبات اداره
 • نگهداری حسابهای تنخواه گردان و تنظیم اسناد مربوط طبق ضوابط و آیین نامه های مربوطه
 • عدم ارائه اطلاعات کاری به افراد غیر مسئول و غیر مرتبط
 •  شرکت در دوره های آموزشی شغلی و تخصصی مرتبط با پست سازمانی
 • تهیه و  تنظیم گزارشات و آمار  عملکرد مورد نیاز  جهت مقام مافوق
 • شرکت در جلسات، سمینارها و کمیسیونها باتوجه به نیاز
 • رعایت کامل بخشنامه ها ، دستورالعملها و آئین نامه های مربوطه
 • همکاری با سایر همکاران در زمینه شغلی در محیط کار
 • انجام سایر امور ارجاعی از طرف مقام مافوق
 • دریافت درخواستهای خرید که از سوی مقام مافوق ارجاع می شودبارعایت اصل صرفه و صلاح دانشگاه
 • استعلام بها و مقایسه قیمت ها و گزارش به مسئول مافوق
 • خرید لوازم، کالا و وسایل مورد نیاز واحدهای تابعه با قیمت مناسب حسب دستور مسئول مافوق بارعایت و صرفه و صلاح دانشگاه
 • تحویل اجناس خریداری شده طبق فاکتور به انباردار و حسابدار واحد مربوطه و ارائه رسید به مقام مافوق
 • تنظیم سند هزینه از اجناس خریداری شده برابر با فاکتور و دریافت تنخواه گردان
 • تهیه اطلاعات مربوط به سفارشات کلی که مورد احتیاج دانشگاه می باشد
 • اقدام در مورد ثبت  اجناس و کالای خریداری شده در دفاتر مربوطه و رایانه
 • اجرای دقیق مقررات و دستورالعملهای تدارکاتی و انبار داری
تعداد بازدید:۲۷۸