خدمات

سعید صمدی

  سعید صمدی

  مسئول خدمات


 •   سازمان مرکزی

 •   32202049 , 239

 

   شرح وظایف:

 • نظارت بر انجام خدمات عمومی ساختمانها از قبیل تامین روشنایی، گرمایشی، تلفن و... .
 • نظارت کامل بر نظافت روزانه ساختمانهای اداری، آموزشی، نمازخانه، سالن ها و تجهیزات
 • نظارت بر عملکرد شرکتهای خدماتی طرف قرار داد دانشگاه طبق مفاد قرارداد
 • نظارت و رسیدگی کلی به وضعیت خودروهای دانشگاه
 • بازدید از تاسیسات بهداشتی و رفاهی دانشگاه و پیگیری در جهت حل مشکلات و تامین کمبودها
 • بررسی و شناخت نارسائی ها و مشکلات خدماتی مربوط به محیط کار و اقدام لازم در جهت رفع آنها
 • آشنایی کافی با مقررات ایمنی و شیوه های پیشگیری خطرات ناشی از کار
 • نظارت و تاکید بر معرفی کارکنان خدماتی به اداره های آموزشی شغلی مرتبط با حوزه خدمات( اطفاء حریق و...)
 • نظارت بر نحوه پذیرایی و تشریفات اداری جلسات اداری، همایشها، نشست هاو...
 • نظارت بر استفاده عوامل طرف قرارداد از وسایل و امکانات لازم(لباس فرم و...)
 • پاسخگویی و راهنمایی مراجعین و حصول رضایت آنان
 • هماهنگی و  همکاری لازم با سایر همکاران در زمینه شغلی در محیط کار
 • رعایت کامل بخشنامه ها ، دستورالعملها و آئین نامه های ذیربط
 • تهیه و  تنظیم آمار وگزارشات مورد نیاز  جهت مسئول مافوق
 • شرکت در دوره های آموزشی شغلی و تخصصی مرتبط با پست سازمانی
 • انجام سایر امور ارجاعی از طرف مقام مافوق
تعداد بازدید:۲۸۲