نقلیه

علی امیرآبادی زاده

  علی امیرآبادی زاده

  مسئول نقلیه


 •   056-32202049-226

 

 

شرح وظایف:

 • حضور مرتب در محل کار و دریافت و تنظیم برنامه کار روزانه
 • برنامه ریزی در جهت اعزام رانندگان به ماموریتهای تعیین شده و تنظیم برگه خروج وسایط نقلیه
 • تنظیم برنامه خودروها به تعمیرگاه جهت انجام سرویسهای لازم
 • تایید صلاحیت رانندگان معرفی شده از بخش خصوصی مطابق آیین نامه راهنمایی کشور و سایر مقررات مربوطه
 • انتخاب و گزینش رانندگان جهت انجام ماموریت ها در زمان خاص ( سفرهای مقامات کشوری ، سمینارها، کنفرانس ها)
 • رسیدگی به مشکلات مربوط به سرویسهای ایاب و ذهاب دانشجویان، اساتید و کارکنان و اقدام در جهت رفع آنها
 • انجام وظیفه رانندگی در صورت نیازدانشگاه
 • بازدید از خودروها در ساعات اداری، غیر اداری بمنظور حصول اطمینان از صحت کار آنان
 • نظارت و بازدید، کنترل و آزمایش خودروهای تعمیرشده بمنظور حصول اطمینان از صحت تعمیرات
 • نظارت بر حفظ ، نگهداری و نظافت وسایط نقلیه وتجهیزات ایمنی آنان
 • حفاظت و نگهداری اسناد اختصاصی هر خودرو از قبیل(کارت بیمه ، معاینه فنی، بیمه نامه شخص ثالث و بدنه ، کارت سوخت ، کارت ماشین و...)
 • پیشنهاد و اعلام تاریخ اتمام بیمه نامه های ( شخص ثالث وبدنه) اتومبیل قبل از موعد مقرر
 • نظارت و بررسی تقاضاهای خرید وسایط نقلیه و لوازم یدکی
 • نظارت بر حسن انجام خدمات پیمانکاران نقلیه طرف قرارداد دانشگاه
 • نیاز سنجی، تدوین و ارائه گزارش در ارتباط با میزان سرویس دهی و سایر خدمات مربوط به نقلیه دانشجویان، اساتید و کارکنان جهت مسئول مافوق
 • تنظیم برنامه کار رانـندگان تحت سرپرستی و تعیین مسیرهای ایاب و ذهـاب بمنظور سرویس دهی مطمئن به دانـشجویان ، اساتید، کارکنان و  میهمانان دانشگاه طبق ضوابط تعیین شده
 • درخواست و دریافت تنخواه به منظور تامین هزینه های جاری نقلیه و توزیع آن به رانندگان و دریافت اسناد مثبته هزینه کاری وسایل نقلیه
 • نظارت کارشناسی داخلی در خصوص تصادفات و تخلفات رانندگان و گزارش به مافوق
 • نظارت بر کارگاه مکانیک واحد نقلیه
 • گزارش در خصوص لزوم تعمیرات کلی وسایط نقلیه به مقام مافوق
 • نیاز سنجی و نظارت بر انعقاد قرارداد های نقلیه واحدهای استیجاری
 • همکاری با سایرواحدها و همکاران در زمینه شغلی در محیط کار
 • رعایت کلیه آئین نامه ها و دستورالعملهاو بخشنامه های  ذیربط
 • رعایت اصول ایمنی ، حفاظتی و بهداشتی در محیط کار
 • شرکت در دوره های آموزشی و تخصصی مرتبط با پست سازمانی
 • انجام سایر امور ارجاعی از طرف مقام مافوق
تعداد بازدید:۳۹۳