آیین نامه‌ها و فرم‌ها- کاربرگهای دانشجویان تحصیلات تکمیلی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۵۱ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
کاربرگ ۱۱. اعلام نظر اولیهکاربرگهای دکتری تخصصی
کاربرگ ۱۰. صورتجلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشدکاربرگهای کارشناسی ارشد
کاربرگ ۱۲. ارزشیابی رساله دکترا (ورودی ۹۴ به بعد)کاربرگهای دکتری تخصصی
کاربرگ ۱۲. ارزشیابی رساله دکترا (ورودی ۹۳و ماقبل)کاربرگهای دکتری تخصصی
کاربرگ ۱۱. تایید اصلاحات پایان نامه کارشناسی ارشدکاربرگهای کارشناسی ارشد
کاربرگ ۱۳. گزارش نماینده تحصیلات تکمیلی از جلسه دفاع (ورودی ۹۴ به بعد)کاربرگهای دکتری تخصصی
کاربرگ ۱۳. گزارش نماینده تحصیلات تکمیلی از جلسه دفاع (ورودی ۹۳ و ماقبل)کاربرگهای دکتری تخصصی
کاربرگ ۱۲. تحویل پایان نامهکاربرگهای کارشناسی ارشد
کاربرگ ۱۴. صورتجلسه دفاع از رساله دکتراکاربرگهای دکتری تخصصی
کاربرگ (الف). تمدید سنوات نیمسال پنجمکاربرگهای کارشناسی ارشد
کاربرگ ۱۵. تأیید اصلاحات رساله دکتراکاربرگهای دکتری تخصصی
کاربرگ (ب). تمدید سنوات نیمسال ششمکاربرگهای کارشناسی ارشد
کاربرگ ۱۶. تحویل رسالهکاربرگهای دکتری تخصصی
کاربرگ (ج). درخواست مرخصی تحصیلیکاربرگهای کارشناسی ارشد
کاربرگ (د). درخواست انصراف از تحصیلکاربرگهای کارشناسی ارشد
کاربرگ (الف). تمدید سنوات نیمسال نهم»(ورودی ۹۵به بعد)کاربرگهای دکتری تخصصی
کاربرگ (الف). تمدید سنوات نیمسال دهم»(ورودی ۹۴ و ماقبل)کاربرگهای دکتری تخصصی
کاربرگ (هـ). درخواست حذف درسکاربرگهای کارشناسی ارشد
کاربرگ (ب). تمدید سنوات نیمسال دهم/یازدهم/دوازدهم»(ورودی ۹۵به بعد)کاربرگهای دکتری تخصصی
کاربرگ (ب). تمدید سنوات نیمسال یازدهم/دوازدهم»(ورودی ۹۴ و ماقبل)کاربرگهای دکتری تخصصی