ششمین نشست کافه کتاب

دسته : کافه کتاب
تعداد دانلود :
۰۳ تیر ۱۳۹۸ | ۱۱:۳۵


 

عنوان وحی دل مولانا
نویسنده محمد بهنام فر
ارائه دهنده محمد بهنام فر
تاریخ برگزاری 1398/3/26

 

خلاصه کتاب:

جلال الدین محمد بن شیخ بهاء الدین محمد' معروف به مولوی شاعر عارف و فیلسوف بزرگ یکی از بزرگ ترین مفاخر ادبی ما به شمار می رود و شاید کمتر اثر ادبی را بتوان یافت که همانند 'مثنوی معنوی' مولانا، از قرآن تأثیر پذیرفته باشد.

وحی دل مولانا؛ دریافت‌های عرفانی مولوی از آیات قرآن در مثنوی است.

ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﻣﻮﻟﻮی از آﯾﺎت ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ اﺧﺘﺼﺎص دارد، ﺷﯿﻮه ﻣﻮﻟﻮی در ﺗﺄوﯾﻞ آﯾﺎت ﻗﺮآﻧﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻓﻬﻢ درﺳﺖ و اﻧﺪﯾﺸﻪ روﺷﻦ اﺳﺖ، ﯾﻌﻨﯽ درﯾﺎفت‌های ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ او در واﻗﻊ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺑﺎﻻﺗﺮی از ﺗﮑﺎﻣﻞ اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪد آن اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﻔﮑﺮ و ﻋﺎرف ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ژرف ﺑﯿﻨﯽ اﺷﺎراﺗﯽ را ا ز ﻗﺮآن درک ﮐﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان درک ﻧﻤﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ.

در این کتاب طی چهار فصل مباحث تفسیر، تاویل و پیشینه آن نزد فرق مختلف اسلامی، شیوه های مختلف کاربرد آیات در مثنوی و اهداف معنوی و انگیزشی مولوی از کاربرد آنها و همچنین شرح و تبیین دریافت های عرفانی مولانا از آیات قرآنی بررسی شده است