تحویل مدرک

ثبت درخواست تحویل مدرک: (تامین منبع اطلاعاتی مورد درخواست حداقل هفت روز کاری زمان نیاز دارد).سامانه تحویل مدرک صرفاً جهت ثبت کتاب های دارای نسخه الکترونیک است. جهت آگاهی از وجود نسخه الکترونیک کتاب مورد نظر می توانید به آدرس https://www.worldcat.org/ و یا www.amazon.com مراجعه نمایید.
 • 0
 • نام و نام خانوادگی*نام کامل
  1
 • پست الکترونیک*نام کامل
  2
 • نوع عضویت*فقط یکی انتخاب کنید
  عضو هیأت علمی
  کارمند
  دانشجو
  3
 • دسته
  4
 • نوع منبع*منبع الکترونیک مورد نظر خود را انتخاب نمایید
  5
 • لینک/ DOI*ثبت لینک اطلاعات کامل منبع مورد درخواست ضروری است.
  6
 • تاریخ*تاریخ ثبت درخواست
  7
 • ایمیل*آدرس صحیح ایمیل
  8
 • کد ملی*ده رقم را کامل وارد کنید
  9