تازه های کتاب


نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۷۳۰ مورد.
شماره راهنما (کنگره)‏پديدآور ‏عنوان‏شرح پديدآور‏
BF‎ ۷۲۳‎ /خ‎۳‎ ب‎۴بروزوویچ، ریچارد، Brozovich, Richard، ‎۱۹۴۰ -با کمرویی خداحافظی کنید: کتاب کار غلبه بر کمرویی با رویکرد شناختی - رفتاری : ‎۴۲ [چهل و دو] فعالیت ساده و سرگرم‌کننده برای آموزش کودکان جهت: پذیرش، جرات‌ورزی، دوست‌یابی.تالیف ریچارد بروزویچ، لیندا چس؛ ترجمه اسماعیل شیردل‌هاور... [ و دیگران].
RC‎ ۵۳۳‎ /الف‎۵‎ غ‎۸استکتی، گیل، Steketee, Gailغلبه بر اختلال وسواس فکری - عملی : راهنمای رفتاری و شناختی درمان اختلال وسواس فکری - عملینویسنده گیل استکتی؛ مترجمان حمیدخانی‌پور، پروانه محمدخانی ؛ ویراستار فنی داود عرب‌قهستانی ؛ ویراستاری گروه علمی رشد.
BF‎ ۳۱۳‎ /ق‎۹۳‎ ت‎۷قهاری، شهربانو، ‎۱۳۴۶ -تغییر طرحواره‌هانویسنده شهربانو قهاری؛ ویراستاری گروه علمی رشد.
RJ‎ ۵۰۶‎ /ک‎۷۷‎ ش‎۲۴شپیرو، لارنس ای، Shapiro, Lawrence E .، ‎۱۹۴۸ -کتاب تمرین کودکان مبتلا به نارسایی توجه و بیش‌فعالی با رویکرد رفتاری - شناختی : افزایش مهارت‌های اجتماعی، اعتماد به نفس و خودکنترلی ...تالیف لارنس‌ای. شاپیرو؛ ترجمه محمد مشکانی...[ و دیگران].
HM‎ ۸۸۱‎ /ص‎۷‎ آ‎۵صفاری، مجید، ‎۱۳۴۵-آسیب شاسی اجتماعیتالیف: مجید صفاری نیا
PIR‎ ۷۹۳۸‎ /الف‎۵‎ د‎۲اسحاقیان، جواد، ‎۱۳۲۷ -داستان‌شناخت ایران : نقد و بررسی آثار جلال آل‌احمدنویسنده جواد اسحاقیان
BL‎ ۱۵۲۵‎ /ب‎۹‎ ک‎۲بویس، مری، Boyce, Mary، ‎۱۹۲۰ -کانون دین زرتشتی در ایرانمری بویس؛ ترجمه حسین ابراهیمیان ؛ ویراستار داریوش احمدی.
P‎ ۳۰۴‎ /ب‎۹‎ ر‎۹بی‌نیاز، سعید، ‎۱۳۶۱ -روان‌شناسی شوخ طبعینویسنده سعید بی‌نیاز
BF‎ ۵۷۵‎ /ق‎۲‎ الف‎۷اگرت، ماکس، Eggert, Maxجرأت ورزی کتابی برای همهنویسنده مکس‌آ. ایگرت؛ مترجم مهدی چمی‌کارپور ؛ ویراستاری گروه علمی رشد.
GR‎ ۷۲/۳‎ /گ‎۲‎ ح‎۹گاتشال، جاناتان، Gottschall, Jonathan، ‎۱۹۷۴ -حیوان قصه‌گوجاناتان گاتشال ؛ ترجمه عباس مخبر ؛ ویرایش تحریریه‌ی نشرمرکز.
آخرین ویرایش۳۰ دی ۱۳۹۸