تازه های پایان نامه

ردیفپدید آور (نام خانوادگی، نام)عنوان پایان نامهدانشکده رشتهمقطعتاریخ تحویل به کتابخانه
۱نقاش، میثمبررسی عوامل مؤثر بر توسعه ‌نیافتگی خراسان جنوبی ( سالهای مورد مطالعه: ۱۳۹۷-۱۳۸۳)ادبیات و علوم انسانیعلوم سیاسیکارشناسی ارشد۱۴۰۰/۹/۸
۲آب راهه، رخسارهبررسی زبان زنانه در اشعار سوزان علیوان با تکیه بر نظریه رابین لیکافادبیات و علوم انسانیزبان و ادبیات عربکارشناسی ارشد۱۴۰۰/۹/۲۲
۳شکوهیان، فرزانهمبانی و قواعد همزیستی مسالمت‌آمیز درون‌ملّی و بین‌المللی از منظر نهج‌البلاغهادبیات و علوم انسانینهج البلاغهکارشناسی ارشد۱۴۰۰/۹/۲۳
۴فرساد، سیده فریماهمحاسبات سه-جسمی فدیو برای ابرهسته‌هایِ سبک-𝐘𝐘علومفیزیککارشناسی ارشد۱۴۰۰/۹/۹
۵سرگزی کرباسکی، سهیلاسنتز و شناسایی نانو ذرات مغناطیسی عامل دار شده با ساختارهای دندریمری و ... فاز جامد مغناطیسی و حذف مالاشیت سبزعلومشیمیدکتری۱۴۰۰/۹/۱۰
۶بهاروند، فرشادتخمین دمای گذار ترکنندگی نانوقطره‌های آب و شاره‌های لناردجونز بر روی گرافیت، گرافن و نیتریدبورعلومفیزیکدکتری۱۴۰۰/۹/۲۰
۷اهوارکی، حسنمطالعه اثرات گوگرد پلیمری بر خواص آمیزه های لاستیکیعلومشیمیکارشناسی ارشد۱۴۰۰/۹/۲۲
۸سنچولی، زهرابررسی ویژگی های هندسیِ حالت¬های ΩNN و ΩΩNعلومفیزیککارشناسی ارشد۱۴۰۰/۹/۲۱
۹روستایی، بتولشناسایی و مطالعه فیتوشیمیایی ترکیبات موثر و بررسی امکان سنتز نانو ذرات با میوه درخت کونار بومی استان فارسعلومشیمیکارشناسی ارشد۱۴۰۰/۹/۲۳
۱۰رضائی، آسیهکاربرد hplc در شناسایی دسته ای از ترکیبات مؤثره گیاه ... و بررسی ساختار اسید چرب و خواص بیولوژیک آنعلومشیمیکارشناسی ارشد۱۴۰۰/۹/۲۸
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۵ مورد.

آخرین ویرایش۳۰ آذر ۱۴۰۰