مسئول واحد علم سنجی

تعداد بازدید:۱۲۹۱
محمود سنگری

  آقای دکتر محمود سنگری

          مسئول واحد علم سنجی


  •   استادیار

  •   گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

  •   کتابخانه مرکزی و مرکز نشر