سرفصل ها و رشته های تحصیلی گروه ریاضی


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۶ مورد.
دانشكدهگروه آموزشيرشته تحصيليمقطعسال تاسیس رشته
علوم ریاضی و آمارریاضیریاضی محضدکترا
علوم ریاضی و آمارریاضیریاضی محض-آنالیزدکترا
علوم ریاضی و آمارریاضیریاضی محض-جبرکارشناسی ارشد
علوم ریاضی و آمارریاضیریاضی محض-جبردکترا
علوم ریاضی و آمارریاضیریاضی محض-هندسهکارشناسی ارشد
علوم ریاضی و آمارریاضیریاضی محض-هندسهدکترا
علوم ریاضی و آمارریاضیهندسه (توپولوژی)دکترا
علوم ریاضی و آمارریاضیریاضی کاربردی-تحقیق در عملیاتکارشناسی ارشد
علوم ریاضی و آمارریاضیریاضی کاربردی-تحقیق در عملیاتدکترا
علوم ریاضی و آمارریاضیریاضی کاربردی-آنالیز عددیکارشناسی ارشد
آخرین ویرایش۱۳ تیر ۱۳۹۷