معاونین پژوهشی پیشین

  •  مجید رضایی

  مجید رضایی

  مسئول پژوهشی دانشکده علوم ریاضی و آمار


  •   دانشیار

  •   دانشکده علوم ریاضی و آمار

  •   گروه آمار

آخرین ویرایش۱۳ آذر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۷۴۸