معاونین پژوهشی پیشین

  مجید چهکندی

  مسئول پژوهشی دانشکده علوم ریاضی و آمار


  •   استادیار

  •   دانشکده علوم ریاضی و آمار

  •   گروه آمار

  •  مجید رضایی

  مجید رضایی

  مسئول پژوهشی دانشکده علوم ریاضی و آمار


  •   دانشیار

  •   دانشکده علوم ریاضی و آمار

  •   گروه آمار

آخرین ویرایش۰۷ مرداد ۱۳۹۹
تعداد بازدید:۹۱۱