معاونین پژوهشی پیشین

تعداد بازدید:۲۲۸۴
                          دکتر مجید چهکندی

                                                      مسئول پژوهشی دانشکده علوم ریاضی و آمار


  •   استادیار

  •   دانشکده علوم ریاضی و آمار

  •   گروه آمار

مجید رضایی                           دکتر مجید رضایی

                                           مسئول پژوهشی دانشکده علوم ریاضی و آمار


  •   دانشیار

  •   دانشکده علوم ریاضی و آمار

  •   گروه آمار

آخرین ویرایش۱۹ شهریور ۱۳۹۹