امور عمومی و خدمات

تعداد بازدید:۲۲۲۶
محمد حسن ماندگار
 

  علی کاردیده

  مسؤول امور عمومی پردیس علوم پایه (دانشکده علوم و دانشکده علوم ریاضی و آمار)


  •   مسؤول امور عمومی دانشکده

  •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

  •   دانشکده علوم، طبقه سوم، قسمت اداری

  •   056-31026610

  •   056-32202041

  •   ...

آخرین ویرایش۲۹ آذر ۱۴۰۱