کارکنان

  مرتضی امامی نسب

متصدی امور دفتری


  •   ۰۵۶۳۲۲۰۲۳۰۱-۶۶۷

  علی بصیری

کارشناس پژوهشی دانشکده


  •   ۰۵۶۳۲۲۰۲۳۰۱-323

زهرا بهفروز

  زهرا بهفروز

متصدی امور دفتری و بایگانی


  •   5632202078, ۰۵۶۳۲۲۰۲۳۰۱-۶۶۷

منصوره صحراگرد

  منصوره صحراگرد

کارشناس گروه آمار


  •   ۰۵۶۳۲۲۰۲۳۰۱-۵۶۱

محمد علی آبادی

  محمد علی آبادی

کارشناس گروه ریاضی


  •   دانشکده علوم-بلوک دوم

  •   گروه ریاضی

  •   ۰۵۶۳۲۲۰۲۳۰۱-۳۷۳

سیده فاطمه فریدی

 

مسئول دفتر ریاست دانشکده


  •   ۰۵۶۳۲۲۰۲۳۰۱-۶۶۷,۰۵۶۳۲۲۰۲۳۰۱

آخرین ویرایش۱۶ تیر ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۱۹۶۵