دفتر ریاست

تعداد بازدید:۲۸۵۷
دکتر سید مرتضی موسوی

  دکتر ابراهیم غلامی

  رئیس پردیس علوم پایه (دانشکده علوم و دانشکده علوم ریاضی و آمار)


 •   رئیس دانشکده

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   دانشکده علوم، طبقه سوم، قسمت اداری

 •     056-31026600

 •   056-32202041

 •   egholami[at]birjand.ac.ir

 •   https://cv.birjand.ac.ir/gholami/fa

دکتر محمود رضا هیهات

  دکتر فاطمه یوسف زاده

  معاون آموزشی پردیس علوم پایه (دانشکده علوم و دانشکده علوم ریاضی و آمار)


 •   دانشیار گروه ریاضی

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   دانشکده علوم، طبقه سوم، قسمت اداری

 •     056-31026602

 •   056-32202041

 •   fyousefzadeh[at]birjand.ac.ir

 •   https://cv.birjand.ac.ir/fyousefzadeh/fa

دکتر

  دکتر روح الله خانی

  معاون پژوهشی پردیس علوم پایه (دانشکده علوم و دانشکده علوم ریاضی و آمار)


 •   معاون پژوهشی دانشکده

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   دانشکده علوم، طبقه سوم، قسمت اداری

 •     056-31026603

 •   056-32202041

 •   rouhollah.khani[at]birjand.ac.ir

 •   https://cv.birjand.ac.ir/khani/fa

شادی صادقی

  شادی صادقی

  مسؤول دفتر ریاست پردیس علوم پایه (دانشکده علوم و دانشکده علوم ریاضی و آمار)


 •   مسؤول دفتر دانشکده

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   دانشکده علوم، طبقه سوم، قسمت اداری

 •     056-31026600

 •   056-32202041

 •   ...

 •   ...

آخرین ویرایش۲۷ فروردین ۱۴۰۳