مسؤولین

تعداد بازدید:۶۳۶۹
دکتر سید مرتضی موسوی

  دکتر ابراهیم غلامی

  رئیس پردیس علوم پایه (دانشکده علوم و دانشکده علوم ریاضی و آمار)


 •   دانشیار گروه زمین شناسی

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   دانشکده علوم، طبقه سوم، قسمت اداری

 •     056-31026600

 •   056-32202041

 •   egholami[at]birjand.ac.ir

 •   https://cv.birjand.ac.ir/gholami/fa

دکتر محمود رضا هیهات

  دکتر فاطمه یوسف زاده

  معاون آموزشی پردیس علوم پایه (دانشکده علوم و دانشکده علوم ریاضی و آمار)


 •   دانشیار گروه ریاضی

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   دانشکده علوم، طبقه سوم، قسمت اداری

 •     056-31026602

 •   056-32202041

 •   fyousefzadeh[at]birjand.ac.ir

 •   https://cv.birjand.ac.ir/fyousefzadeh/fa

دکتر

  دکتر روح الله خانی

  معاون پژوهشی پردیس علوم پایه (دانشکده علوم و دانشکده علوم ریاضی و آمار)


 •   دانشیار گروه شیمی

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   دانشکده علوم، طبقه سوم، قسمت اداری

 •     056-31026603

 •   056-32202041

 •   rouhollah.khani[at]birjand.ac.ir

 •   https://cv.birjand.ac.ir/khani/fa

دکتر ابراهیم غلامی

  دکتر هادی علیزاده نوقابی

  مدیر گروه آمار دانشکده علوم ریاضی و آمار


 •   استادیار گروه آمار

 •   دانشکده علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند

 •   کریدور وسط دانشکده علوم، طبقه دوم، دفتر گروه آمار

 •     056-31026771

 •   056-32202041

 •   alizadehhadi[at]birjand.ac.ir

 •   https://cv.birjand.ac.ir/halizadeh/fa

دکتر مریم مودی

  دکتر اعظم کاهنی

  مدیر گروه ریاضی دانشکده علوم ریاضی و آمار


 •   استادیار گروه ریاضی

 •   دانشکده علوم ریاضی و آمار  دانشگاه بیرجند

 •   بلوک ب، طبقه دوم، دفتر گروه ریاضی

 •     056-31026741 

 •   056-32202041

 •   azamkaheni[at]birjand.ac.ir

 •   https://cv.birjand.ac.ir/kaheni/fa

 

آخرین ویرایش۲۷ فروردین ۱۴۰۳