معاون آموزشی دانشکده

تعداد بازدید:۲۵۶۶
دکتر محمود رضا هیهات

  دکتر علیرضا جانفدا

  معاون آموزشی پردیس علوم پایه (دانشکده علوم و دانشکده علوم ریاضی و آمار)


  •   دانشیار گروه ریاضی

  •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

  •   دانشکده علوم، طبقه سوم، قسمت اداری

  •     056-31026602

  •   056-32202041

  •   ajanfada[at]birjand.ac.ir

  •   http://cv.birjand.ac.ir/janfada/fa

آخرین ویرایش۰۴ دی ۱۴۰۰