معاون آموزشی دانشکده

  •  حاجی محمد محمدی نژاد

  حاجی محمد محمدی نژاد

  معاون آموزشی دانشکده علوم ریاضی و آمار


  •   دانشیار

  •   دانشکده علوم ریاضی و آمار

  •   گروه ریاضی

آخرین ویرایش۱۴ آذر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۸۲۳