رؤسای پیشین دانشکده علوم ریاضی و آمار

تعداد بازدید:۲۱۱۲
دکتر سید سعید محمدی

  دکتر امید ربیعی مطلق

  رئیس پیشین دانشکده علوم ریاضی و امار


  •   دانشیار گروه ریاضی

  •   دانشکده علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند

  •   بلوک ب، طبقه همکف، گروه ریاضی

  •   056-32202301-658

  •   056-32202041

  •   orabieimotlagh[at]birjand.ac.ir

  •   https://cv.birjand.ac.ir/rabiei/fa

دکتر محمد مهدی نصرآبادی

  دکتر محمد مهدی نصرآبادی

  رئیس پیشین دانشکده علوم ریاضی و آمار


  •   دانشیار گروه ریاضی

  •   دانشکده علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند

  •   ساختمان کلاسهای مشترک دانشکده علوم، دفتر ریاست دانشکده علوم و ریاضی

آخرین ویرایش۰۶ بهمن ۱۳۹۹