رؤسای پیشین دانشکده علوم ریاضی و آمار

تعداد بازدید:۴۱۴۰
دکتر سید مرتضی موسوی

  دکتر سید مرتضی موسوی

  رئیس پیشین پردیس علوم پایه (دانشکده علوم و دانشکده علوم ریاضی و آمار)


 •   دانشیار گروه زمین شناسی

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   دانشکده علوم، طبقه دوم، گروه زمین شناسی

دکتر سید سعید محمدی

  دکتر امید ربیعی مطلق

  رئیس پیشین دانشکده علوم ریاضی و امار


 •   دانشیار گروه ریاضی

 •   دانشکده علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند

 •   بلوک ب، طبقه همکف، گروه ریاضی

 •   056-32202301-658

 •   056-32202041

 •   orabieimotlagh[at]birjand.ac.ir

 •   https://cv.birjand.ac.ir/rabiei/fa

دکتر محمد مهدی نصرآبادی

  دکتر محمد مهدی نصرآبادی

  رئیس پیشین دانشکده علوم ریاضی و آمار


 •   دانشیار گروه ریاضی

 •   دانشکده علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند

 •   ساختمان کلاسهای مشترک دانشکده علوم، دفتر ریاست دانشکده علوم و ریاضی

آخرین ویرایش۲۹ شهریور ۱۴۰۰