معاونین آموزشی پیشین

تعداد بازدید:۱۹۰۴
دکتر محمود رضا هیهات

  دکتر علیرضا جانفدا

  معاون آموزشی پردیس علوم پایه (دانشکده علوم و دانشکده علوم ریاضی و آمار)


 •   دانشیار گروه ریاضی

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   دانشکده علوم، طبقه سوم، قسمت اداری

 •     056-31026602

 •   056-32202041

 •   ajanfada[at]birjand.ac.ir

 •   http://cv.birjand.ac.ir/janfada/fa

دکتر مریم مودی

  دکتر حاجی محمد محمدی نژاد

  معاون آموزشی پیشین دانشکده علوم ریاضی و آمار


 •   دانشیار گروه ریاضی

 •   دانشکده علوم ریاضی و آمار  دانشگاه بیرجند

 •   بلوک ب، طبقه دوم، گروه ریاضی

 •   056-32202301-373

 •   056-32202041

 •   hmohammadin[at]birjand.ac.ir

 •   https://cv.birjand.ac.ir/mohammadinejad/fa

 

آخرین ویرایش۲۴ بهمن ۱۴۰۲