معاونین آموزشی پیشین

تعداد بازدید:۱۶۲۲
دکتر مریم مودی

  دکتر حاجی محمد محمدی نژاد

  معاون آموزشی پیشین دانشکده علوم ریاضی و آمار


  •   دانشیار گروه ریاضی

  •   دانشکده علوم ریاضی و آمار  دانشگاه بیرجند

  •   بلوک ب، طبقه دوم، گروه ریاضی

  •   056-32202301-373

  •   056-32202041

  •   hmohammadin[at]birjand.ac.ir

  •   https://cv.birjand.ac.ir/mohammadinejad/fa

آخرین ویرایش۰۷ مرداد ۱۳۹۹