معاون پژوهشی دانشکده

  مجید چهکندی

  مسئول پژوهشی دانشکده علوم ریاضی و آمار


  •   استادیار

  •   دانشکده علوم ریاضی و آمار

  •   گروه آمار

آخرین ویرایش۲۶ دی ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۱۶۶۸