بخش اداری پردیس علوم پایه (دانشکده علوم و دانشکده علوم ریاضی و آمار)

تعداد بازدید:۳۵۳۶
شادی صادقی

  شادی صادقی

  مسؤول دفتر ریاست پردیس علوم پایه (دانشکده علوم و دانشکده علوم ریاضی و آمار)


 •   مسؤول دفتر دانشکده و رابط کار دانشجویی دانشکده علوم و دانشکده علوم ریاضی و آمار

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   دانشکده علوم، طبقه سوم، قسمت اداری

 •     056-31026600

 •   056-32202041

 •  

سید حسین حسینی

  مهدی کارگر

  کارشناس امور پژوهشی پردیس علوم پایه (دانشکده علوم و دانشکده علوم ریاضی و آمار)


 •   کارشناس امور پژوهشی دانشکده

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   دانشکده علوم، طبقه سوم، قسمت اداری

 •     056-31026604

 •   056-32202041

 •   mkargar[at]birjand.ac.ir

آخرین ویرایش۲۳ بهمن ۱۴۰۲