روسای پیشین

 محمد مهدی نصرآبادی

  رئیس  دانشکده علوم ریاضی و آمار


  •  دانشیار

  •   دانشکده علوم ریاضی و آمار

  •   گروه ریاضی

آخرین ویرایش۲۶ دی ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۱۴۴۹