مدیر گروه ریاضی و مدیران پیشین

1548736708-.jpg

  اسدا... محمودزاده وزیری

  مدیر گروه ریاضی


  •  استادیار

  •   دانشکده علوم ریاضی و آمار

  •   گروه ریاضی

 

  امید ربیعی مطلق

  مدیر گروه ریاضی (پیشین )


  •   دانشیار

  •   دانشکده علوم ریاضی و آمار

  •   گروه ریاضی

 

آخرین ویرایش۰۹ بهمن ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۱۰۲۱