مسئولین

 

   سید مرتضی موسوی

  سید مرتضی موسوی

  رئیس دانشکده علوم ریاضی و آمار


  •  استادیار

  •   دانشکده علوم ریاضی و آمار

  •   گروه زمین شناسی

حاجی محمد محمدی نژاد

  حاجی محمد محمدی نژاد

  معاون آموزشی دانشکده علوم ریاضی و آمار


  •   دانشیار

  •   دانشکده علوم ریاضی و آمار

  •   گروه ریاضی

مجید جهکندی

  مجید چهکندی

  مسئول پژوهشی دانشکده علوم ریاضی و آمار


  •   استادیار

  •   دانشکده علوم ریاضی و آمار

  •   گروه آمار

آخرین ویرایش۲۰ مهر ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۲۱۰۹