کارکنان واحد رایانه

تعداد بازدید:۱۸۵۰

فائزه فرهادی

مسئول واحد رایانه


  • مدیریت امور آموزشی

  • اداره خدمات آموزشی

  • ۰۵۶۳۱۰۲۳۱۲۳

مجید پسندیده فرد

کارشناس واحد رایانه


  • مدیریت امور آموزشی

  • اداره خدمات آموزشی

  • ۰۵۶۳۱۰۲۳۱۲۲

قاسم قانونی

کارشناس واحد رایانه


  • مدیریت امور آموزشی

  • اداره خدمات آموزشی

  • ۰۵۶۳۱۰۲۳۱۲۱