فرآیند انتقال توأم با تغییر رشته

تعداد بازدید:۲۶۱
ردیف مراحل انجام فرآیند توضیحات هر مرحله
۱ درخواست دانشجو دانشجو درخواست خود را با ذکر دقیق نام دانشگاه مقصد و نام و کدرشته مورد نظر ثبت می کند.
۲ تأیید کارشناس اداره پذیرش و ثبت نام کارشناس اداره خدمات آموزشی پس از بررسی موارد ذیل درخواست دانشجو را تأیید می کند:
  • باید حداقل ۲ نیمسال تحصیلی را گذرانده و قبل از شروع نیمسال پنجم تحصیل باشد.
  • اخراج مشروطی نباشد.
  • کدرشته مورد تقاضای دانشجو در کارنامه محرمانه دانشجو درج شده باشد.
۳ تأیید مدیر گروه مدیر گروه آموزشی براساس صرفه و صلاح گروه درخصوص درخواست دانشجو نظر می دهد.
۴ تأیید معاون آموزشی دانشکده معاون آموزشی دانشکده درخصوص درخواست دانشجو نظر می دهد.
۵ تأیید مدیر امور آموزشی دانشگاه مدیر امور آموزشی دانشگاه درخصوص درخواست دانشجو نظر می دهد.
۶ مکاتبه با دانشگاه مقصد توسط کارشناس اداره پذیرش و ثبت نام کارشناس پذیرش و ثبت نام با دانشگاه مقصد مکاتبه و تقاضای انتقال توأم با تغییر رشته دانشجو را ارسال میکند.
 

 

آخرین ویرایش۲۰ فروردین ۱۴۰۱