فرآیند بازگشت از انصراف

تعداد بازدید:۱۸۱
ردیف مراحل انجام فرآیند توضیحات هر مرحله
۱ درخواست دانشجو دانشجوی انصرافی درخواست خود را ثبت می¬کند.
۲ تأیید کارشناس اداره خدمات آموزشی کارشناس اداره خدمات آموزشی، تاریخ انصراف دانشجو را بررسی کرده درصورتیکه در بازه دوماهه پس از انصراف درخواست بازگشت به تحصیل داده باشد درخواست وی را تأیید می نماید.
۳ حذف تسویه حساب دانشجو پس از تأیید کارشناس اداره خدمات آموزشی، تسویه حساب حذف شده و دانشجو می تواند در صورتیکه در بازه مقرر باشد انتخاب واحد و در غیراینصورت برای حذف نیمسال اقدام کند.

 

آخرین ویرایش۲۰ فروردین ۱۴۰۱