درخواست مرخصی تحصیلی با احتساب در سنوات

تعداد بازدید:۵۰۴
ردیف مراحل انجام فرآیند توضیحات هر مرحله
۱ درخواست دانشجو دانشجو درخواست خود را ثبت می کند.
۲ تأیید استاد راهنما استاد راهنما درخواست دانشجو را بررسی و درصورت موافقت تأیید می کند.
۳ تأیید مدیر گروه مدیر گروه درخواست دانشجو را بررسی و درصورت موافقت تأیید می کند.
۴ تأیید معاون آموزشی دانشکده معاون آموزشی دانشکده درخواست دانشجو را بررسی و درصورت موافقت تأیید می کند.
۵ ثبت توسط کارشناس اداره خدمات آموزشی

کارشناس اداره خدمات آموزشی وضعیت تحصیلی دانشجو را بررسی و درصورتیکه دانشجو سقف مجاز مرخصی تحصیلی را دارا باشد مرخصی تحصیلی را در پرتال دانشجو ثبت میکند.

نکته مهم:

دانشجو میتواند با احتساب در سنوات تحصیل، به ازای هر ۴ نیمسال مجاز یک نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده کند.

۶ اعلام به کارشناس امور رفاهی مراحل آموزشی حذف نیمسال به انجام رسیده و نیمسال دانشجو حذف شده است. مراتب جهت استحضار به همکاران محترم در مدیریت امور دانشجویی اطلاع داده میشود.
۷ اعلام به امور خوابگاهها

 

آخرین ویرایش۲۰ فروردین ۱۴۰۱