سرفصل ها و رشته های تحصیلی گروه محیط زیست

دانشكدهگروه آموزشيرشته تحصيليمقطعسال تاسیسسرفصل رشته
منابع طبیعی و محیط زیستمحیط زیستعلوم و مهندسی محیط زیستکارشناسی-https://birjand.ac.ir/file/download/page/1575785935-.pdf
منابع طبیعی و محیط زیستمحیط زیستعلوم و مهندسي محيط زيست گرايش - آلودگي هاي محيط زيستکارشناسی ارشد-https://birjand.ac.ir/file/download/page/1575786632-.pdf
--علوم و مهندسي محيط زيست - گرايش زيست فناوريکارشناسي ارشد-https://birjand.ac.ir/file/download/page/1607758100-educ-8047-0.pdf
منابع طبیعی و محیط زیستمحیط زیستعلوم و مهندسي محيط زيست گرایش ارزیابی و آمایش سرزمینکارشناسی ارشد-https://birjand.ac.ir/file/download/page/1575786404-2.pdf
منابع طبیعی و محیط زیستمحیط زیستعلوم و مهندسي محيط زيستدکتري-https://birjand.ac.ir/file/download/page/1575786287-.pdf
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.

آخرین ویرایش۲۲ آذر ۱۳۹۹