سرفصل ها و رشته های تحصیلی گروه محیط زیست


نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.
دانشكدهگروه آموزشيرشته تحصيليمقطعسال تاسیس
منابع طبیعی و محیط زیستمحیط زیستمهندسی محیط زیستکارشناسی
منابع طبیعی و محیط زیستمحیط زیستعلوم و مهندسی محیط زیستکارشناسی
منابع طبیعی و محیط زیستمحیط زیستمهندسی منابع طبیعی-محیط زیستکارشناسی
منابع طبیعی و محیط زیستمحیط زیستمهندسی محیط زیست منابع طبیعی گرایش آلودگی های محیط زیستکارشناسی ارشد
منابع طبیعی و محیط زیستمحیط زیستمهندسی محیط زیست منابع طبیعی گرایش ارزیابی و آمایش سرزمینکارشناسی ارشد
منابع طبیعی و محیط زیستمحیط زیستعلوم و مهندسی محیط زیست گرایش ارزیابی وآمایش سرزمینکارشناسی ارشد
منابع طبیعی و محیط زیستمحیط زیستمحیط زیست-آلودگی های محیط زیستدکترا
منابع طبیعی و محیط زیستمحیط زیستعلوم و مهندسی محیط زیست گرایش آلودگی های محیط زیستکارشناسی ارشد
آخرین ویرایش۱۹ تیر ۱۳۹۷