گروه محیط زیست

این گروه آموزشی در دانشکده کشاورزی در سال1373تاسیس گردید و شورای آموزش عالی در سال تحصیلی1373با پذیرش دانشجو در رشته تکنولوژی محیط زیست موافقت نمود. با توجه به فراهم شدن امکانات آموزشی، آزمایشگاهها و کادر علمی، شورای گسترش با پذیرش دانشجوی روزانه و شبانه کارشناسی ناپیوسته محیط زیست در سال 1385 رشته کارشناسی پیوسته محیط زیست در سال 1389و رشته کارشناسی ارشد محیط زیست در دو گرایش آلودگیها و ارزیابی در سال 1387 موافقت نمود.و در سال 1391 دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست با دو گروه محیط زیست و مرتع و آبخیزداری تاسیس گردید.

تعداد اعضای هیات علمی دانشکده
گروه استاد دانشیار استادیار مربی جمع
محیط زیست  - 4 - 8
تعداد بازدید:۳۹۵۵