رییس دانشکده

محمد رضا رضایی 

  محمد رضا رضایی

  رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست


  •   دانشیار

  •   گروه محیط زیست

  •   دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

تعداد بازدید:۲۱۰۳