رییس دانشکده

تعداد بازدید:۲۶۴۲

علی شهیدی

  رئیس دانشکده  کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست


  •   دانشیار

  •   گروه مهندسی آب

  •   دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست

  •   05632254048-298

  •   05632254066

  •   ashahidi[at]birjand.ac.ir

  •