مسئولین

تعداد بازدید:۴۸۵۶
دکترمهدی جهانی

  دکترمهدی جهانی

  رئیس پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست


 •   دانشیار (گیاهپزشکی)

 •   حوزه ریاست دانشکده

 •   پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

دکترمحمدرضا بخشی

  دکترمحمدرضا بخشی

  معاون اداری و مالی


 •   استادیار (اقتصاد کشاورزی)

 •   گروه زراعت و اصلاح نباتات و علوم خاک

 •   پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

دکترسهراب محمودی

  دکترسهراب محمودی

  معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی


 •   دانشیار (اکولوژی گیاهان زراعی)

 •   گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

 •   پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

دکترمسلم رستم پور

  دکترمسلم رستم پور

  مسئول امور پژوهشی


 •   استادیارمرتع و آبخیزداری

 •   گروه گروه مرتع و آبخیزداری

 •   پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

دکترجواد نوعی

  دکترجواد نوعی

  مسئول هسته کارآفرینی و ارتباط با صنعت و جامعه


 •   دانشیار گروه گیاهپزشکی

 •   گروه مهندسی گیاهپزشکی و باغبانی

 •   پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

دکترمحمدرضا رضائی

  دکترمحمدرضا رضائی

  مدیرگروه آموزشی مهندسی محیط زیست


 •   دانشیار گروه مهندسی محیط زیست

 •   گروه مهندسی محیط زیست

 •   پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

دکترجواد چزگی

  دکترجواد چزگی

  مدیرگروه آموزشی مهندسی مرتع و آبخیزداری


 •   استادیار گروه مرتع و آبخیزداری

 •   گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری

 •   پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

سیّده زهرا کمال‌پور 

  سیّده زهرا کمال‌پور

  مسئول کتابخانه


 •   کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

 •   کتابخانه شهید ملک‌‌احمدی

 •   پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

 •   31027520

 •   05632254050

 •   kamalpour4856[at]gmail.com

محمود نخعی

  محمود نخعی

  رئیس اداره امور عمومی


 •   کارشناس ارشد مهندسی آب

 •   اداره امور عمومی

 •   پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

 •   31027507

 •   05632254050

مجید رعنایی

  مجید رعنایی

  مسئول امور آزمایشگاهها


 •   کارشناس ارشد توسعه روستایی

 •   امور آزمایشگاهها

 •   پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

 •   310256531

 •   05632254050

مسعود گندمی

  مسعود گندمی

  سرپرست واحد مزرعه


 •   کارشناس ارشد زراعت

 •   واحد مزرعه

 •   پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

 •   31027641

 •   05632254050

مجید رعنایی دشت بیاض

  مجید رعنایی دشت بیاض

  سرپرست واحد دامپروری


 •   کارشناس دامپروری

 •   واحد دامپروری

 •   پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

 •   31027560

 •   05632254050

آخرین ویرایش۱۹ خرداد ۱۴۰۳