مسئولین

محمد حسین صیادی 

  محمد حسین صیادی

  معاون آموزشی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست


  •   دانشیار

  •   گروه محیط زیست

  •   دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

شعله قلاسی مود 

  شعله قلاسی مود

  مسئول امور پژوهشی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست


  •   استادیار

  •   مرتع و آبخیزداری

  •   دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

تعداد بازدید:۱۵۶۹