معاون اداری و مالی پردیس

تعداد بازدید:۴۴۳
محمدرضا بخشی

  محمدرضا بخشی

  معاون اداری و مالی


  •   استاد یار اقتصاد کشاورزی

  •   پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

آخرین ویرایش۰۵ آذر ۱۴۰۲