معاونین پژوهشی پیشین

تعداد بازدید:۱۲۰۳
سیداحسان غیاثی

  سیداحسان غیاثی

دانشیار


  • دانشیارگروه علوم دامی

  •   دانشکده کشاورزی

محمود حاجیانی

  محمود حاجیانی

استادیار


  •   دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

  •   گروه محیط زیست

شعله قلاسی مود

  شعله قلاسی مود

استادیار گروه مرتع و آبخیزداری


  •   گروه مرتع و آبخیزداری

  •   دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

  •   05632254045 -236

  •   5632254050

  •   sgholasimod[at]birjand.ac.ir

آخرین ویرایش۰۸ آذر ۱۴۰۲