روسای پیشین

تعداد بازدید:۳۶۵۰
علی شهیدی

  علی شهیدی

رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست از تاریخ 1398/12/24 تا 1400/9/22


  •   گروه علوم و مهندسی آب

محمد رضا رضائی

  محمد رضا رضائی

رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست از تاریخ 1391/11/15 تا 1398/12/24


  •   گروه علوم و مهندسی محیط زیست

آخرین ویرایش۲۴ بهمن ۱۴۰۰