روسای پیشین

 

 

محمد رضا رضایی

   رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست                        از سال 1390 تا سال 1398


  •   دانشیار

  •   گروه محیط زیست

  •   دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

تعداد بازدید:۱۴۱۴