گروه مرتع و آبخیزداری

تعداد بازدید:۵۹۰۳

این گروه آموزشی در دانشکده کشاورزی در سال1369تاسیس گردید و شورای آموزش عالی در سال تحصیلی1369با پذیرش دانشجو در رشته تکنولوژی مرتع و آبخیزداری موافقت نمود.همچنین شورای گسترش آموزش عالی با توجه به فراهم شدن امکانات آموزشی، آزمایشگاهها و کادر علمی، موافقت خود را با پذیرش دانشجوی روزانه و شبانه کارشناسی ناپیوسته مرتع و آبخیزداری در سال 1385، رشته کارشناسی پیوسته مرتع ÃÂ و آبخیزداری در سال 1389و رشته کارشناسی ارشد مرتعداری در سال 1390 و کارشناسی ارشد آبخیزداری در سال 1393 اعلام نمود. در حال حاضر دانشجویان در رشته کارشناسی پیوسته مرتع و آبخیزداری و کارشناسی ارشد مرتعداری و کارشناسی ارشد آبخیزداری در گروه مشغول به ادامه تحصیل بوده و برنامه های توسعه گروه در حال پیگیری است.

تعداد اعضای هیات علمی دانشکده
گروه استاد دانشیار استادیار مربی جمع
مرتع وآبخیزداری  - ۲ ۴  - ۶
آخرین ویرایش۱۲ آذر ۱۴۰۲