معاون آموزشی دانشکده

  محمد حسین صیادی

  معاون آموزشی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست


  •   دانشیار

  •   گروه محیط زیست

  •   دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

تعداد بازدید:۱۵۳۲