معاون آموزشی دانشکده

تعداد بازدید:۳۵۱۶
سهراب محمودی

  سهراب محمودی

  معاون آموزشی پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست


  •  دانشیار (اکولوژی گیاهان زراعی)

  •   گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

  •   دانشکده کشاورزی

آخرین ویرایش۱۲ آذر ۱۴۰۲