معاونین آموزشی پیشین

تعداد بازدید:۲۸۲۹
عباس خاشعی سیوکی

  عباس خاشعی سیوکی

معاون آموزشی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست


  •   استاد - گروه علوم و مهندسی آب

محمد حسین صیادی

  محمد حسین صیادی

معاون آموزشی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست


  •   دانشیار - علوم و مهندسی محیط زیست

آخرین ویرایش۲۴ بهمن ۱۴۰۰