آزمایشگاه ها و کارگاه ها

تعداد بازدید:۲۰۲۰

    مسئول آزمایشگاه های پردیس کشاورزی، منابع طبیعی ومحیط زیست


  •   مهندس مجید رعنایی دشت بیاض

05632254044 - 260

  • 5632254050