کارکنان

محمدامین جانباز 

  محمدامین جانباز

مسئول دفتر دانشکده


 •   دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

 •   05632254041-301,05632254068

 •   056322254066

 •   fnreweb.birjand.ac.ir

حسین محمد زاده 

  حسین محمد زاده

امور عمومی دانشکده منابع طبیعی محیط زیست


 •   دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

 •   05632254045-204

مجید رعنایی 

  مجید رعنایی

مسئول امور آزمایشگاه های دانشکده


 •   دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

 •   05632254041-310

 •   5632254066

راضیه عزیزی 

  راضیه عزیزی

کارشناس گروه محیط زیست


 •   دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

 •   گروه محیط زیست

 •   05632254041-311

راضیه فلکی 

 انسیه کریم پور

کارشناس گروه مرتع و آبخیزداری


 •   دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

 •   گروه مرتع و آبخیزداری

 •   05632254041-313

تعداد بازدید:۲۰۰۳