دفتر ریاست

تعداد بازدید:۱۱۴۷

محمدامین جانباز

مسئول دفتر دانشکده  و مدیر سایت


  •   دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

  •   05632254041-301,05632254068

  •   05632254066

  •   fnreweb.birjand.ac.ir