مسئول امور پژوهشی

  شعله قلاسی مود

  مسئول امور پژوهشی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست


  •   استادیار

  •   مرتع و آبخیزداری

  •   دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

تعداد بازدید:۱۶۹۰