مسئول امور پژوهشی

تعداد بازدید:۴۶۵۲
مسلم رستم پور

  مسلم رستم پور

مسئول امورپژوهشی پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست


  •   استادیار گروه مرتع و آبخیزداری

  •   دانشکده منابع طبیعی

آخرین ویرایش۱۲ آذر ۱۴۰۲